Satasote-valmistelun eteneminen

Nykytilanteen selvittäminen ja uusien toimintamallien kuvaaminen 1/2016–6/2016:

Organisaatioiden lausunnot ja päätöksenteko 6/2016

Täytäntöönpanon valmistelu 7/2016–12/2019

Maakuntauudistuksen toimeenpano

Esivalmisteluvaihe 1.7.2017 asti
– Nykytilanteen kartoitus, joka luo pohjaa 1.7.2017 aloittavalle
väliaikaiselle valmistelutoimielimelle
– Edellytysten luonti tehtävien ja omaisuuden siirroille
– Tukipalvelut kuntien ja maakunnan kesken, ICT, toimitilat
– Muutosviestintä, YT henkilöstön kanssa
– Sote-valmistelu jatkuu maakunnittain ennallaan

Väliaikainen valmistelutoimielin 1.7.2017– kesä 2018
– Maakunnan toiminnan ja hallinnon tekninen käynnistäminen
– Tehtävät ja toimivalta säädetään voimaanpanolaissa
– Maakunnan liitto asettaa, osallisten organisaatioiden edustajia

Maakunnan toiminnan käynnistämisvaihe 2018-2019
– Maakuntavaalit lokuu 2018
– Maakuntavaltuustot ja maakunnat järjestäytyvät tammikuusta 2019 alkaen

Toiminnan aloittaminen 1.1.2020
– Toiminnallinen valmius
– Henkilöstö liikkeenluovutusperiaatteella
– Palvelutuotannon organisointi
– Yhtiöittäminen

 

Seuraa valmistelua ja osallistu

satasote.fi
facebook.com/satasote
Twitter @satasote1, aihetunniste #satasote

 

Mikä sote-uudistus?

Sote-uudistuksessa koko julkinen sosiaali- ja terveydenhuolto uudistetaan. Uudistuksen tekevät valtio ja kunnat, jotka kertovat avoimesti muutoksista asukkaille. Nykyisin kunnat järjestävät julkiset sosiaali- ja terveyspalvelut. 1.1.2020 vastuu siirtyy 18 maakunnalle. Vaikka palvelut järjestää vastedes maakunta, asukkaat saavat jatkossakin lähipalveluja omalta asuinseudultaan.

Tarve uudistukselle

Toimivat sosiaali- ja terveyspalvelut auttavat ihmisiä pysymään toiminta- ja työkykyisinä. Tällä hetkellä palvelut eivät toimi parhaalla mahdollisella tavalla: Ihmiset joutuvat jonottamaan pitkiäkin aikoja. Eri kunnissa saa erilaisia palveluja. Sosiaali- ja terveyspalveluissa on tehottomia toimintatapoja. Talous on taantumassa, palveluihin on vähemmän rahaa. Sosiaali- ja terveyspalvelujen uudistus ratkaisee näitä ongelmia.

Valtakunnalliset tavoitteet

Palvelut nykyaikaistuvat
– Uudistus turvaa ihmisten tulevaisuuden palvelut.
– Sote-palveluissa otetaan käyttöön tehokkaimmat ja vaikuttavimmat
toimintatavat.
– Sote-palveluihin käytetty rahoitus ei vähene nykyisestä. Palveluja uudistetaan siten, että kustannusten kasvu hidastuu.

Ihmisten yhdenvertaisuus toteutuu
– Jokaisella on yhdenvertainen mahdollisuus saada laissa säädetyt riittävät sosiaali- ja terveyspalvelut. Jokaisella on oikeus saada yhtä laadukkaita palveluja.

Hyvinvointi- ja terveyserot vähenevät
– Alueelliset ja eri väestöryhmien erot terveydessä ja hyvinvoinnissa vähenevät.

 

Satasoten valmistelu

Mukana valmistelussa
– Kaikki Satakunnan 17 kuntaa
– Pohjois-Satakunnan Peruspalvelukuntayhtymä
– Keski-Satakunnan terveydenhuollon kuntayhtymä
– Satakunnan sairaanhoitopiiri
– Satakuntaliitto

Satasoten valmistelu toteutetaan esivalmisteluvaiheessa pääosin työryhmätyöskentelyn kautta. Valmistelua johti ohjausryhmä, jonka alle asetettiin johtoryhmä, palvelurakennetyöryhmä ja 18 valmistelevaa työryhmää. Valmistelutyöryhmissä on mukana noin 500 henkilöä, jotka ovat sosiaali- ja terveydenhuollon ja muiden alojen asiantuntijoita, luottamushenkilöitä, kolmannen sektorin toimijoita sekä yrittäjäjärjestöjen edustajia. Lähtökohtana on asukkaiden ja henkilökunnan kuuleminen ja parannusideat. Seuraa ryhmien työskentelyä.

Satasote-projektin tavoitteet

Valmistelun lähtökohtana on Satakunnan yhteinen tavoite kehittää palvelurakenne, joka vahvistaa sosiaali- ja terveydenhuollon integraatiota ja asiakaslähtöisiä toimintamalleja. Kehittämistyössä huomioidaan alueelliset erityispiirteet ja asiakkaiden palvelutarve. Sote-uudistuksen tarkoituksena ei ole tuottaa seiniä, vaan varmistaa, että asiakkaat saavat tarvitsemansa palvelut osaavan henkilökunnan tuottamana oikea-aikaisesti, kokonaisvaltaisesti ja tarvittaessa ympärivuorokautisesti.

Toteutuessaan Satasote sulauttaa 17 kunnan sosiaali- ja terveyspalvelut sekä erikoissairaanhoidon yhteen. Se tuottaa palvelut 223 000 asukkaalle. Työntekijöiksi Satasoteen siirtyy noin 10 000 ammattilaista. Toiminnan alkaessa budjetti on noin miljardi euroa.

Sote- ja maakuntauudistus (STM)

Satakunnan maakuntauudistus (Satakunta2019)

Satakunnan valmistelua ohjaavat linjaukset

 1. Vältetään henkilöstöresurssien lisäämistä.
 2. Välttämättömiin tehtäviin voidaan harkita määräaikaisuutta.
 3. Palkkoihin ei tehdä ylimääräisiä korotuksia.
 4. Uusia investointeja arvioidaan yhdessä.
 5. Kaikki sote-toimijat sitoutuvat alle 1% vuosittaiseen nettonousuun.
 6. Palvelurakenteen muutoksia, mm. mahdollisia ulkoistuksia arvioidaan yhdessä.
 7. Uudet työryhmät päätetään sote-organisaation kautta.
 8. Koulutuksia valmistellaan ja toteutetaan yhdessä.
 9. Kehitystyö, hankkeet ja projektit valmistellaan yhteistyössä.
 10. Mahdollistetaan sähköinen viestintä jokaisessa kunnassa ja työyhteisössä.
 11. Valmisteluun osallistuvat työryhmien edustajat huolehtivat lähettävän organisaationsa sisäisestä tiedottamisesta

Valmistelussa huomioidaan

 • hallinnollisiin johtotehtäviin ei palkata niiden vapautuessa vakituista työvoimaa
 • sote-kokonaisuuden tietojärjestelmien yhteensovittaminen

Tulevaisuuden visio

Tulevaisuuden hyvinvointikeskus ei ole rakennus vaan kokonaisvaltaisesta asiakastarpeen tunnistamisesta lähtevä palvelu. Se tavoittaa kaikkialla: lähivastaanotolla, etäyhteydellä ja liikkuvin palveluin. Satasotessa kaikki sosiaali- ja terveyspalvelut ovat yhtä kokonaisuutta: sosiaali- ja terveydenhuolto, perusterveydenhoito ja erikoissairaanhoito. Toimintatapojen ja prosessien uudistamisen ohella muutos edellyttää uudenlaista johtamista ja innovatiivista ajattelua.